0 votes
Yakabaşı Köyü - Yakabasi Village (Hava - Air)

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Ahmet Bozdemir 4,120 points
Yakabaşı Köyü, Düzce ili Gümüşova ilçesi sınırları içinde yer alır. Düzce'ye 15km, Gümüşova İlçesine 3km mesafededir. Köyün yakınında İstanbul İçme suyu olarak kullanılan Büyükmelen nehri geçmektedir. Elmacık, Çaybükü, Selamlar, Hacıkadirler, Sultaniye köyleri komşu köyleridir.
0 votes
Jul 6